Pakket aan maatregelen

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Veel* kleine werkgevers hebben een verzuimverzekering. Deze verzekering zorgt voor financiële compensatie van de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Toch zorgt deze verzekering niet voor het gevoel ontzorgd te worden. Is er een medewerker ziek, dan kunt u te maken krijgen met de verzekeraar, arbodienst, casemanager, re-integratiebedrijf, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, etc. Veel partijen waarvan de processen en belangen niet altijd transparant en overzichtelijk zijn.

De minister, werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt over een verzuimverzekering die ontzorgt: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Kaderconvenant en een Productconvenant ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’.

* 75% van de bedrijven met minder dan 7 werknemers
  85% van de bedrijven met 7 tot 15 werknemers

Een aantal van de inhoudelijke afspraken lichten wij er graag voor u uit:

 1. De verzekering is poortwachterproof
 2. De kosten van spoor 1 en spoor 2 worden vergoed als deze op initiatief of na akkoord van de bedrijfsarts of de verzekeraar worden ingezet.
 3. Een door de verzekeraar toegewezen casemanager voert de regie
 4. (verplichte) Gecertificeerde arbodienstverlening maakt onderdeel uit van de verzekering.
 5. Geen hoge premiestijgingen als gevolg van verzuim binnen uw onderneming

Jaarlijkse financiële tegemoetkoming

U ontvangt als werkgever met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. De hoogte van deze jaarlijkse tegemoetkoming is naar schatting

± € 1.000 per kalenderjaar.

Dit bedrag, dat als een loondoorbetalingskorting op de premieheffing wordt gegeven, kunt u bijvoorbeeld gebruiken om u goed te verzekeren via de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend

Tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte hebben u en uw zieke medewerker re-integratieverplichtingen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft aan welke benutbare mogelijkheden de medewerker heeft en voor hoeveel uur de medewerker arbeid kan verrichten. Na twee jaar beoordeelt het UWV of u en uw medewerker aan de re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Is er volgens het UWV onvoldoende aan re-integratie gedaan, dan kan de loondoorbetalingsperiode met een jaar worden verlengd. (=loonsanctie). De verzekeringsarts van het UWV kan bij deze beoordeling een andere mening hebben dan uw bedrijfsarts, met een loonsanctie als gevolg. In de praktijk is er bij 12% van de opgelegde loonsancties sprake van een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts van UWV.

Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts niet langer beoordeeld door de verzekeringsarts van het UWV. Het medisch advies van uw bedrijfsarts over de belastbaarheid van uw medewerker is dan leidend.

Let op! Dit betekent niet dat u en uw medewerker geen re-integratieverplichtingen meer hebben. Het UWV beoordeeld nog altijd of er voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en kan nog altijd een loonsanctie opleggen bij onvoldoende inspanningen.

Verbetering van transparantie rondom loondoorbetaling

Er moet beter worden gecommuniceerd over het thema loondoorbetaling bij ziekte. Het ministerie van SZW, UWV en verzekeraars werken daarom samen om u beter te informeren. Als onafhankelijk adviseur vinden wij het ook belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico’s en welke (verzekerings-)oplossingen er zijn. Middels deze website informeren wij u over de maatregelen die worden genomen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om bij ons offertes op te vragen voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Bij deze offertes ontvangt u een duidelijke toelichting over dekking van de verzekering, de inhoud van de dienstverlening en wat de verschillen zijn tussen de diverse verzekeraars.

Meer grip op het tweede spoor re-integratie

Uw bedrijfsarts maakt een deskundige inschatting of uw zieke werknemer bij u terug kan keren of zich moet richten op re-integratie bij een andere werkgever. Deze inschatting is vanaf 2021 leidend. Geeft uw bedrijfsarts aan dat er gekeken moet worden naar re-integratie bij een andere werkgever, dan is er duidelijkheid en kunt u vervanging regelen voor deze werknemer. U loopt daarbij niet meer het (financiële) risico dat een verzekeringsarts van het UWV een andere mening is aangedaan.

Bent u benieuwd wat de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering u kan bieden?

Meldt u, geheel vrijblijvend, aan en wij ontzorgen u op de volgende wijze:

 1. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding
 2. In juni (2019) starten wij met het opvragen van de gegevens om offertes op te kunnen vragen
 3. Wij vragen voor u bij meerdere verzekeraars offertes op (naar verwachting is dit mogelijk vanaf september 2019)
 4. De ontvangen offertes vergelijken wij met elkaar en (indien van toepassing) met uw huidige verzekering
 5. U ontvangt het aanbod en onze bevindingen in een overzichtelijk en helder rapport
 6. Wilt u gebruik maken van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering? Wij verzorgen het gehele oversluittraject voor u.