Begrippenlijst

Loonbetalingsplicht
Artikel 7:629 van Burgerlijk Wetboek beschrijft de verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen als een medewerker door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet kan werken, gedurende twee ziektejaren van de medewerker.

Poortwachterproof
Als u de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt de verzekeraar een eventuele loonsanctie.

Spoor 1
Alle activiteiten gericht op werkhervatting binnen de eigen organisatie. Dit kan zijn terugkeer in eigen werk, in aangepast eigen werk of in (aangepast) ander werk.

Spoor 2
Alle activiteiten gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie.

Casemanager
Een procesbegeleider van een verzuimdossier.

Gecertificeerde arbodienst
Voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering moet de arbodienstverlenging worden afgesloten bij een volgende de norm van SBCA of OVAL gecertificeerde arbodienstverlener.

SBCA
Stichting beheer certificatieregeling Arbodiensten

OVAL
Brancheorganisatie voor arbodiensten, jobcoachorganisatie, loopbaan- en re-integratiebedrijven.

Bedrijfsarts
Een medisch specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. Bedrijfsartsen begeleiden en beoordelen werknemers, ze adviseren werkgevers en verzekeraars bij re-integratie na arbeidsuitval, bij preventie en bij het voorkomen van beroepsziekten.

Verzekeringsarts UWV
Arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde en voor UWV vaststelt in welke mate sprake is van arbeidsongeschiktheid.